Danh mục các bước
(Tổng số bước: 51)
Gặp Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Dương
Xác nhận tài liệu nước ngoài  (2)
Hợp pháp hóa lãnh sự các tài liệu nước ngoài  (3)
Dịch tài liệu nước ngoài đã được xác nhận  (2)
Chứng thực hộ chiếu và/hoặc giấy chứng minh thư  (2)
Đề nghị cấp trích lục bản đồ khu đất dự kiến thuê  (2)
Đề nghị chấp thuận chủ trương và địa điểm đầu tư  (4)
Lấy Giấy chứng nhận đầu tư  (1)
Chứng thực Giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Thành lập doanh nghiệp  (2)
Làm con dấu  (2)
Mở tài khoản ngân hàng  (1)
Đăng báo  (1)
Lấy thông báo đo đạc và lập hồ sơ thu hồi đất  (2)
Đề nghị phê duyệt phương án đền bù giải phóng mặt bằng  (2)
Đề nghị phê duyệt phương án đền bù giải phóng mặt bằng  (2)
Chi trả tiền đền bù giải phóng mặt bằng  (1)
Nhận bàn giao đất trên thực địa  (1)
Ký Hợp đồng thuê đất  (1)
Lấy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  (3)
Đề nghị thẩm duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường (EIA)  (6)
Đề nghị thẩm duyệt về phòng cháy chữa cháy  (3)
Đề nghị phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng (tổng mặt bằng)  (3)
Đề nghị cấp phép xây dựng  (3)

Xem trước & In ấn

Thuộc tính
 
31
Chi trả tiền bồi thường giải phóng mặt bằng
(last modified: 6/24/2015)

Các chi phí

( ver detalles )

Espera hasta paso siguiente

Miễn phí
3 ngày  -  5 ngày

Thông tin liên hệ chi tiết

Đơn vị giải quyết

Bất kỳ UBND cấp huyện nào


Kết quả dự kiến

Chứng từ chi trả tiền bồi thường giải phóng mặt bằng 01 - Chứng từ chi trả tiền bồi thường giải phóng mặt bằng

Các yêu cầu

1. 01 - Libre deuda de patente
Quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (Bản sao)
(trong trường hợp Phương án bồi thường giải phóng mặt bằng do UBND tỉnh Hải Dương phê duyệt)
2. Quyết định thu hồi và cho thuê đất
Quyết định thu hồi và cho thuê đất (Bản sao)

Các chi phí

Nhà đầu tư sẽ chi trả tiền bồi thường cho người sử dụng đất và chi phí giải phóng mặt bằng cho Hội đồng giải phóng mặt bằng như trong phương án bồi thường giải phóng mặt bằng được duyệt.

Thời gian thực hiện

Thời gian tới bước tiếp theo: Min. 3 ngày - Max. 5 ngày

Căn cứ pháp lý

1. Luật đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013 của Quốc Hội (Tiếng Anh)
Luật đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013 của Quốc Hội (Tiếng Anh)
Các điều 9, 11, 21, 22, 34, 47, 119
2. Nghị định số 197/2004/ND-CP ngày 3/12/2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.
Nghị định số 197/2004/ND-CP ngày 3/12/2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.
Các điều 3, 48

Thông tin bổ sung

Để thực hiện việc chi trả tiền bồi thường, Hội đồng bồi thường, giải phóng mặt bằng và nhà đầu tư cần phải thực hiện các công việc sau:
- Công khai Kế hoạch đền bù giải phóng mặt bằng, hỗ trợ và tái định cư tại UBND cấp xã nơi quản lý khu đất sẽ bị thu hồi.
- Chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

* Sau khi hoàn thành chi trả tiền, nhà đầu tư sẽ nhận được "Chứng từ chi trả tiền bồi thường giải phóng mặt bằng".
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License