Danh mục các bước
(Tổng số bước: 38)
Gặp Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Hải Dương
Nhận bản xác nhận tài liệu nước ngoài hợp pháp hóa lãnh sự  (2)
Hợp pháp hóa lãnh sự các tài liệu nước ngoài  (3)
Lấy tài liệu dịch đã được xác nhận  (2)
Nhận bản sao chứng thực hộ chiếu và/hoặc giấy chứng minh thư  (2)
Ký Biên bản thỏa thuận về việc cho thuê đất  (1)
Đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Chứng thực Giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Thành lập doanh nghiệp  (2)
Đề nghị cấp con dấu và Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu  (2)
Mở tài khoản ngân hàng  (1)
Đăng báo  (1)
Ký Hợp đồng thuê đất chính thức  (1)
Nhận bàn giao đất trên thực địa  (1)
Đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  (2)
Nhận Giấy chứng nhận thẩm duyệt đánh giá tác động môi trường  (6)
Nhận Giấy chứng nhận thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy  (3)
Xin ý kiến tham gia Thiết kế cơ sở  (3)
Nhận Giấy phép xây dựng  (2)

Xem trước & In ấn

Thuộc tính
 
11
Nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư
(last modified: 6/16/2015)

Thời gian thực hiện ( ver detalles )

Espera hasta paso siguiente

10 mn  -  30 mn
7 ngày  -  10 ngày

Thông tin liên hệ chi tiết

Đơn vị giải quyết

Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Hải Dương

Số 02 đường Thanh Niên, phường Quang Trung , Hải Dương
Điện thoại: +84 3203 849 457
Trang web: http://iza.haiduong.gov.vn

Bộ phận giải quyết

Phòng Văn thư

T2: 07:30-12:00, 13:00-16:30
T3: 07:30-12:00, 13:00-16:30
T4: 07:30-12:00, 13:00-16:30
T5: 07:30-12:00, 13:00-16:30
T6: 07:30-12:00, 13:00-16:30

Cán bộ giải quyết

Bà Đào Kim Cúc

Điện thoại: +84 934 581 981
Thư điện tử: kimcuc@gmail.com

Kết quả dự kiến

Biên nhận hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư 01 - Biên nhận hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư

Các yêu cầu

Cá nhân Pháp nhân Người đại diện
Nếu vốn đầu tư trên 300 tỷ đồng Việt Nam: nộp 08 bộ hồ sơ trong đó có ít nhất 01 bộ gốc.
Nếu vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng Việt Nam: nộp 03 bộ hồ sơ trong đó có ít nhất 01 bộ gốc.
Yêu cầu chung:
1. Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư
Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (Bản chính)
2. Điều lệ doanh nghiệp
Điều lệ doanh nghiệp (Bản chính)
(having all signatures of the legal representative and of members or their authorized representatives for limited liability companies with two or more members; of founding shareholders or their authorized representatives, for share holding companies; of owner for one-member limited liability companies)
3. Danh sách thành viên
Danh sách thành viên (Bản chính)
đối với Công ty TNHH Hai thành viên trở lên.
hoặc Danh sách cổ đông sáng lập
Danh sách cổ đông sáng lập (Bản chính)
đối với Công ty Cổ phần.
4. Danh sách người đại diện được ủy quyền
Danh sách người đại diện được ủy quyền (Bản chính)
(if any)
5. 01 - Libre deuda de patente
Biên bản thỏa thuận về việc thuê đất đã ký (Bản chính)
được ký bởi hai bên (Bên cho thuê và Bên cho thuê)
6. 01 - Libre deuda de patente
Sectional cadastral map of the Land Plot (Bản chính)
(Industrial Zone Trading Company (lessor) has responsibility to provide this document to investor)
7. 01 - Libre deuda de patente
Hộ chiếu hoặc/và Chứng minh thư của người đại diện theo pháp luật của Công ty mới
B. Additional documents:
Đối với nhà đầu tư là cá nhân, nộp thêm:
1. 01 - Libre deuda de patente
Hộ chiếu và/hoặc Chứng minh thư của nhà đầu tư đã được chứng thực
2. 01 - Libre deuda de patente
Bản dịch Giấy chứng nhận của ngân hàng (Bản chính)
Đối với nhà đầu tư là tổ chức, nộp thêm:
1. 01 - Libre deuda de patente
Bản dịch Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (Bản chính)
2. 01 - Libre deuda de patente
Bản dịch Báo cáo tài chính (Bản chính)
(audited of the lastest year)
3. Biên bản họp về việc tham gia Hợp đồng hợp tác kinh doanh và thực hiện dự án đầu tư
Biên bản họp về việc tham gia Hợp đồng hợp tác kinh doanh và thực hiện dự án đầu tư (Bản chính)
thống nhất của thành viên Hội đồng Quản trị về việc thực hiện Dự án đầu tư
4. 01 - Libre deuda de patente
Quyết định về việc thực hiện dự án đầu tư và thành lập doanh nghiệp (Bản chính)
về việc thực hiện Dự án Đầu tư
5. Giấy Ủy quyền
Giấy Ủy quyền (Bản chính)
do nhà đầu tư cấp cho người đại diện được ủy quyền của Công ty chuẩn bị được thành lập
6. 01 - Libre deuda de patente
Hộ chiếu hoặc/và Chứng minh thư của người đại diện nhà đầu tư đã đươc chứng thực
Đối với trường hợp thành lập Công ty liên doanh giữa nhà đầu tư nước ngoài và nhà đầu tư Việt Nam, nộp thêm:
1. Hợp đồng hợp tác kinh doanh
Hợp đồng hợp tác kinh doanh (Bản chính)
ký tắt vào mỗi trang và ký vào cuối Hợp đồng bởi người đại diện theo pháp luật của các bên liên doanh (nhà đầu tư nước ngoài và Việt Nam)
IV. For investment project having investment capital of three hundred (300) billion VND or more, supplement:
1. Giải trình Kinh tế - Kỹ thuật
Giải trình Kinh tế - Kỹ thuật (Bản chính)
(includes: investor's information, project's objective and scale, investment location, investment capital, project execution schedule, land/space demand, technical and environmental solutions, investment incentives proposal (if any) etc)
V. For case of authorization to submit application file:
1. 01 - Libre deuda de patente
Giấy Ủy quyền (Bản chính)
2. 01 - Libre deuda de patente
Hộ chiếu hoặc/và Chứng minh thư của người đại diện nhà đầu tư đã đươc chứng thực
copy

Thời gian thực hiện

Thời gian xử lý hồ sơ trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.
Thời gian xếp hàng: Min. 5mn - Max. 15mn
Đứng tại bàn tiếp nhận: Min. 5mn - Max. 15mn
Thời gian tới bước tiếp theo: Min. 7 ngày - Max. 10 ngày

Căn cứ pháp lý

1. Luật đâu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc Hội (Tiếng Việt)
Luật đâu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc Hội (Tiếng Việt)
Các điều 46, 47, 48, 50
2. Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc Hội (Tiếng Việt)
Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc Hội (Tiếng Việt)
Các điều 15, 18, 19, 20, 22, 23
3. Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.
Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.
4. Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp (Tiếng Anh)
Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp (Tiếng Anh)
5. Decree No.05/2013/ND-CP dated 9/1/2013 of the Goverment on amending and supplementing some articles of Decree No43/2010/ND-CP dated 15/4/2010 of the Government (English version)
Decree No.05/2013/ND-CP dated 9/1/2013 of the Goverment on amending and supplementing some articles of Decree No43/2010/ND-CP dated 15/4/2010 of the Government (English version)
Các điều 1.1, 1.2
6. Thông tư số 01/2013/TT-BKHDT ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp (Tiếng Anh)
Thông tư số 01/2013/TT-BKHDT ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp (Tiếng Anh)
Các điều 9, 15
7. Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành các mẫu văn bản để thực hiện cácthủ tục đầu tư tại Việt Nam.
Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành các mẫu văn bản để thực hiện cácthủ tục đầu tư tại Việt Nam.
8. Quyết định số 57/2008/QD-UBND ngày 28/11/2008 của UBND tỉnh Hải Dương về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức  Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hải Dương.
Quyết định số 57/2008/QD-UBND ngày 28/11/2008 của UBND tỉnh Hải Dương về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hải Dương.

Thông tin bổ sung

Khiếu nại: Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Hải Dương

Đơn vị giải quyết

Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Hải Dương

Số 02 đường Thanh Niên, phường Quang Trung , Hải Dương
Điện thoại: +84 3203 849 457
Trang web: http://iza.haiduong.gov.vn

Bộ phận giải quyết

Phòng Hành chính

T2: 07:30-12:00, 13:00-16:30
T3: 07:30-12:00, 13:00-16:30
T4: 07:30-12:00, 13:00-16:30
T5: 07:30-12:00, 13:00-16:30
T6: 07:30-12:00, 13:00-16:30

Cán bộ giải quyết

Ông Nguyễn Đức Hùng

Chánh Văn phòng
Điện thoại: +84 3203 849 457, +84 904 567 737
Thư điện tử: hungvpbql@gmail.com
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License