Invalid column name 'oldid'.
Danh mục các bước
(Tổng số bước: 15)
Gặp Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Hải Dương
Nhận bản xác nhận tài liệu nước ngoài hợp pháp hóa lãnh sự  (2)
Hợp pháp hóa lãnh sự các tài liệu nước ngoài  (3)
Lấy tài liệu dịch đã được xác nhận  (2)
Nhận bản sao chứng thực hộ chiếu và/hoặc giấy chứng minh thư  (2)
Đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Chứng thực Giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Mở tài khoản ngân hàng  (1)
Đăng báo  (1)

Xem trước & In ấn

Thuộc tính
 
10
Nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư
(last modified: 1/30/2015)

Thời gian thực hiện ( ver detalles )

Espera hasta paso siguiente

10 mn  -  30 mn
0 ngày  -  5 ngày

Thông tin liên hệ chi tiết

Đơn vị giải quyết

Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Hải Dương

Số 02 đường Thanh Niên, phường Quang Trung , Hải Dương
Điện thoại: +84 3203 849 457
Trang web: http://iza.haiduong.gov.vn

Bộ phận giải quyết

Phòng Văn thư

T2: 07:30-12:00, 13:00-16:30
T3: 07:30-12:00, 13:00-16:30
T4: 07:30-12:00, 13:00-16:30
T5: 07:30-12:00, 13:00-16:30
T6: 07:30-12:00, 13:00-16:30

Cán bộ giải quyết

Bà Đào Kim Cúc

Điện thoại: +84 934 581 981
Thư điện tử: kimcuc@gmail.com

Kết quả dự kiến

Biên nhận hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư 01 - Biên nhận hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư

Các yêu cầu

Cá nhân Pháp nhân Người đại diện
Số lượng hồ sơ cần phải nộp: 01 bộ hồ sơ.
Yêu cầu chung:
1. Registration/Request for issuance of investment certificate (Apdx. I-1)
Registration/Request for issuance of investment certificate (Apdx. I-1)
2. Hợp đồng Hợp tác kinh doanh
Hợp đồng Hợp tác kinh doanh (Bản chính)
(Signed by both parties)
B. Additional documents:
Đối với nhà đầu tư là cá nhân, nộp thêm:
1. 01 - Libre deuda de patente
Bản dịch Giấy chứng nhận của ngân hàng (Bản chính)
2. 01 - Libre deuda de patente
Tài liệu đã được chứng thực
Đối với nhà đầu tư là tổ chức, nộp thêm:
1. 01 - Libre deuda de patente
Bản dịch Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (Bản chính)
2. 01 - Libre deuda de patente
Bản dịch Báo cáo tài chính (Bản chính)
(audited of the lastest year)
3. Biên bản họp về việc tham gia Hợp đồng hợp tác kinh doanh và thực hiện dự án đầu tư
Biên bản họp về việc tham gia Hợp đồng hợp tác kinh doanh và thực hiện dự án đầu tư (Bản chính)
thống nhất của các thành viên Hội đồng Quản trị hoặc cổ đông về việc tham gia Hợp đồng hợp tác kinh doanh và thực hiện Dự án đầu tư.
4. Quyết định về việc tham gia Hợp đồng hợp tác kinh doanh và thực hiện dự án đầu tư
Quyết định về việc tham gia Hợp đồng hợp tác kinh doanh và thực hiện dự án đầu tư (Bản chính)
về việc tham gia Hợp đồng hợp tác kinh doanh và thực hiện dự án đầu tư.
5. 01 - Libre deuda de patente
Giấy Ủy quyền (Bản chính)
do nhà đầu tư cấp cho người đại diện được ủy quyền của tổ chức.
6. 01 - Libre deuda de patente
III. In case investors need to lease factory or office to carry out the BCC, supplement:
1. Hợp đồng thuê văn phòng
Hợp đồng thuê văn phòng (Bản chính)
2. 01 - Libre deuda de patente
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và các tài sản khác gắn liền trên đất (Bản sao chứng thực)
(to prove that the landlord is the true owner of the factory rented by investors. The owner of the factory has responsibility to provide this document)
3. 01 - Libre deuda de patente
Hợp đồng hợp tác kinh doanh (Bản sao chứng thực)
(to prove that the lessor has factory/office leasing function)
IV. For the project which has investment capital of over 300 billion VND, supplement:
1. Giải trình Kinh tế - Kỹ thuật
Giải trình Kinh tế - Kỹ thuật (Bản chính)
(including some main contents: objectives, scale, location of investment, invested capital, schedule for implementation of the project, land use requirements, and technological and environmental solutions)
V. In case of authorization to submit application file:
1. 01 - Libre deuda de patente
Giấy Ủy quyền (Bản chính)
given by investors to the person who submits application files.

Thời gian thực hiện

Thời gian xử lý hồ sơ là 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Thời gian xếp hàng: Min. 5mn - Max. 15mn
Đứng tại bàn tiếp nhận: Min. 5mn - Max. 15mn
Thời gian tới bước tiếp theo: Max. 5 ngày

Căn cứ pháp lý

1. Luật đâu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc Hội (Tiếng Việt)
Luật đâu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc Hội (Tiếng Việt)
Các điều 23, 46, 47, 48
2. Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.
Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.
3. Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành các mẫu văn bản để thực hiện cácthủ tục đầu tư tại Việt Nam.
Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành các mẫu văn bản để thực hiện cácthủ tục đầu tư tại Việt Nam.
4. Quyết định số 57/2008/QD-UBND ngày 28/11/2008 của UBND tỉnh Hải Dương về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức  Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hải Dương.
Quyết định số 57/2008/QD-UBND ngày 28/11/2008 của UBND tỉnh Hải Dương về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hải Dương.

Thông tin bổ sung

* Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ khi nộp đầy đủ hồ sơ, nhà đầu tư có thể liên hệ với Ban Quản lý các Khu công nghiệp Hải Dương để xác nhận tình trạng của hồ sơ.

* Tất cả các tài liệu nước ngoài phải được dịch ra tiếng Việt và phải được chứng thực hoặc hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật.

Khiếu nại: Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Hải Dương

Đơn vị giải quyết

Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Hải Dương

Số 02 đường Thanh Niên, phường Quang Trung , Hải Dương
Điện thoại: +84 3203 849 457
Trang web: http://iza.haiduong.gov.vn

Bộ phận giải quyết

Phòng Hành chính

T2: 07:30-12:00, 13:00-16:30
T3: 07:30-12:00, 13:00-16:30
T4: 07:30-12:00, 13:00-16:30
T5: 07:30-12:00, 13:00-16:30
T6: 07:30-12:00, 13:00-16:30

Cán bộ giải quyết

Ông Nguyễn Đức Hùng

Chánh Văn phòng
Điện thoại: +84 3203 849 457, +84 904 567 737
Thư điện tử: hungvpbql@gmail.com
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License