Invalid column name 'oldid'.
Danh mục các bước
(Tổng số bước: 10)
Đề nghị chuyển đổi loại hình Doanh nghiệp  (2)
Nhận bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Đề nghị cấp con dấu và Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu mới  (2)
Nhận Giấy chứng nhận đăng ký thuế điều chỉnh  (2)
Đăng báo  (1)
Cập nhật thông tin tài khoản ngân hàng  (1)

Xem trước & In ấn

Thuộc tính
 
1
Nộp hồ sơ đề nghị chuyển đổi Doanh nghiệp
(last modified: 5/28/2015)

Thời gian thực hiện ( ver detalles )

Espera hasta paso siguiente

10 mn  -  30 mn
8 ngày  -  15 ngày

Thông tin liên hệ chi tiết

Đơn vị giải quyết

Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Hải Dương

Số 02 đường Thanh Niên, phường Quang Trung , Hải Dương
Điện thoại: +84 3203 849 457
Trang web: http://iza.haiduong.gov.vn

Bộ phận giải quyết

Phòng Văn thư

T2: 07:30-12:00, 13:00-16:30
T3: 07:30-12:00, 13:00-16:30
T4: 07:30-12:00, 13:00-16:30
T5: 07:30-12:00, 13:00-16:30
T6: 07:30-12:00, 13:00-16:30

Cán bộ giải quyết

Bà Đào Kim Cúc

Điện thoại: +84 934 581 981
Thư điện tử: kimcuc@gmail.com

Kết quả dự kiến

Biên nhận hồ sơ đề nghị chuyển đổi Doanh nghiệp 01 - Biên nhận hồ sơ đề nghị chuyển đổi Doanh nghiệp

Các yêu cầu

Cá nhân Pháp nhân Người đại diện
Số lượng hồ sơ yêu cầu nộp: 01 bộ hồ sơ.
Yêu cầu chung:
1. Registration / Request for amendment of Investment Certificate (Appendix I-6 of Decision 1088)
Registration / Request for amendment of Investment Certificate (Appendix I-6 of Decision 1088) (Bản chính)
(for the company established from 01/07/2006 or the company established before 01/07/2006 but has already re-registered)
hoặc Registration of conversion of enterprise form (Appendix I-15, Decision 1088/2006/QD-BKH)
Registration of conversion of enterprise form (Appendix I-15, Decision 1088/2006/QD-BKH) (Bản chính)
(for the company established before 01/07/2006 but has not re-registered yet)
2. 01 - Libre deuda de patente
Giấy chứng nhận đầu tư đã được chứng thực
3. 01 - Libre deuda de patente
Báo cáo tình hình thực hiện dự án (Bản chính)
kể từ khi bắt đầu triển khai thực hiện dự án đến khi đề nghị chuyển đổi doanh nghiệp, nêu rõ lý do chuyển đổi.
4. 01 - Libre deuda de patente
Hộ chiếu hoặc Chứng minh thư của người đại diện pháp luật cùa doanh nghiệp (Bản sao chứng thực)
của người đại diện pháp luật của Doanh nghiệp chuyển đổi.
5. Điều lệ doanh nghiệp sửa đổi
Điều lệ doanh nghiệp sửa đổi (Bản chính)
6. Biên bản họp về việc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp
Biên bản họp về việc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp (Bản chính)
7. Quyết định về việc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp
Quyết định về việc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp (Bản chính)
8. Danh sách thành viên
Danh sách thành viên (Bản chính)
(in case of converting from One member into Two member or more Limited Company)
hoặc Danh sách cổ đông sáng lập
Danh sách cổ đông sáng lập (Bản chính)
(in case of converting from Two member or more Co., Ltd into One member Co., Ltd)
hoặc Danh sách người đại diện được ủy quyền
Danh sách người đại diện được ủy quyền
(in case of converting from Joint- Stock company or Two member or more Co., Ltd into One member Co., Ltd)
B. Additional documents:
Đối với trường hợp chuyển từ Công ty TNHH Một thành viên thành Công ty TNHH Hai thành viên trở lên, nộp thêm:
1. Hợp đồng chuyển nhượng vốn hoặc cổ phần
Hợp đồng chuyển nhượng vốn hoặc cổ phần (Bản sao chứng thực)
hoặc 01 - Libre deuda de patente
Thỏa thuận góp vốn (Bản sao chứng thực)
II. In case there are new members/investors, supplement:
1. If new member/ investor is individual, additional submit:
1. 01 - Libre deuda de patente
Hộ chiếu hoặc Chứng minh thư của thành viên mới đã được chứng thực
2. If new member/ investor is Corporate Entity, additional submit:
1. 01 - Libre deuda de patente
Vietnamese version of legalized copy of Incorporation Certificate
2. 01 - Libre deuda de patente
Giấy Ủy quyền (Bản chính)
(issued by investors to the authorized representative of the Corporate Entity)
3. 01 - Libre deuda de patente
Hộ chiếu hoặc Chứng minh thư của người đại diện được ủy quyền của Tổ chức đã được chứng thực
III. In case of authorization to other person to submit application file
1. 01 - Libre deuda de patente
Giấy Ủy quyền (Bản chính)
of investor to the person who submits application file

Thời gian thực hiện

Thời gian xử lý hồ sơ là 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Thời gian xếp hàng: Min. 5mn - Max. 15mn
Đứng tại bàn tiếp nhận: Min. 5mn - Max. 15mn
Thời gian tới bước tiếp theo: Min. 8 ngày - Max. 15 ngày

Căn cứ pháp lý

1. Luật đâu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc Hội (Tiếng Việt)
Luật đâu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc Hội (Tiếng Việt)
Các điều 51, 88
2. Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc Hội (Tiếng Việt)
Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc Hội (Tiếng Việt)
Các điều 154, 155, 170
3. Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp (Tiếng Anh)
Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp (Tiếng Anh)
4. Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 1/10/2010 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp.
Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 1/10/2010 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp.
5. Nghị định số 194/2013/NĐ-CP ngày 21/01/2013 của Chính phủ quy định về đăng ký lại, chuyển đổi doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và đổi giấy phép đầu tư của dự án đầu tư theo hình thức Hợp đồng hợp tác kinh doanh.
Nghị định số 194/2013/NĐ-CP ngày 21/01/2013 của Chính phủ quy định về đăng ký lại, chuyển đổi doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và đổi giấy phép đầu tư của dự án đầu tư theo hình thức Hợp đồng hợp tác kinh doanh.
Các điều 11, 12
6. Thông tư số 01/2013/TT-BKHDT ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp (Tiếng Anh)
Thông tư số 01/2013/TT-BKHDT ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp (Tiếng Anh)
Điều 9
7. Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành các mẫu văn bản để thực hiện cácthủ tục đầu tư tại Việt Nam.
Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành các mẫu văn bản để thực hiện cácthủ tục đầu tư tại Việt Nam.
8. Quyết định số 57/2008/QD-UBND ngày 28/11/2008 của UBND tỉnh Hải Dương về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức  Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hải Dương.
Quyết định số 57/2008/QD-UBND ngày 28/11/2008 của UBND tỉnh Hải Dương về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hải Dương.

Khiếu nại: Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Hải Dương

Đơn vị giải quyết

Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Hải Dương

Số 02 đường Thanh Niên, phường Quang Trung , Hải Dương
Điện thoại: +84 3203 849 457
Trang web: http://iza.haiduong.gov.vn

Bộ phận giải quyết

Phòng Hành chính

T2: 07:30-12:00, 13:00-16:30
T3: 07:30-12:00, 13:00-16:30
T4: 07:30-12:00, 13:00-16:30
T5: 07:30-12:00, 13:00-16:30
T6: 07:30-12:00, 13:00-16:30

Cán bộ giải quyết

Ông Nguyễn Đức Hùng

Chánh Văn phòng
Điện thoại: +84 3203 849 457, +84 904 567 737
Thư điện tử: hungvpbql@gmail.com
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License