Invalid column name 'oldid'.
Danh mục các bước
(Tổng số bước: 9)
Đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư mới  (2)
Nhận bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Đề nghị cấp con dấu và Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu mới  (2)
Nhận Giấy chứng nhận đăng ký thuế điều chỉnh  (2)
Cập nhật thông tin tài khoản ngân hàng  (1)

Xem trước & In ấn

Thuộc tính
 
1
Nộp hồ sơ đề nghị chuyển đổi Doanh nghiệp
(last modified: 5/28/2015)

Thời gian thực hiện ( ver detalles )

Espera hasta paso siguiente

10 mn  -  30 mn
8 ngày  -  15 ngày

Thông tin liên hệ chi tiết

Đơn vị giải quyết

Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Hải Dương

Số 02 đường Thanh Niên, phường Quang Trung , Hải Dương
Điện thoại: +84 3203 849 457
Trang web: http://iza.haiduong.gov.vn

Bộ phận giải quyết

Phòng Văn thư

T2: 07:30-12:00, 13:00-16:30
T3: 07:30-12:00, 13:00-16:30
T4: 07:30-12:00, 13:00-16:30
T5: 07:30-12:00, 13:00-16:30
T6: 07:30-12:00, 13:00-16:30

Cán bộ giải quyết

Bà Đào Kim Cúc

Điện thoại: +84 934 581 981
Thư điện tử: kimcuc@gmail.com

Kết quả dự kiến

Biên nhận hồ sơ đề nghị chuyển đổi Doanh nghiệp 01 - Biên nhận hồ sơ đề nghị chuyển đổi Doanh nghiệp

Các yêu cầu

Người đại diện
Số lượng hồ sơ yêu cầu nộp: 01 bộ hồ sơ.
A. For all cases:
1. Re-Registration of Enterprise and Investment project (Appendix I-13 of Decision 1088/2006/QD-BKH)
Re-Registration of Enterprise and Investment project (Appendix I-13 of Decision 1088/2006/QD-BKH) (Bản chính)
2. Danh sách thành viên
Danh sách thành viên (Bản chính)
(for Two or more members Ltd., Co after re-registrating)
hoặc Danh sách cổ đông sáng lập
Danh sách cổ đông sáng lập (Bản chính)
(for shareholding company after re-registrating)
3. Dự thảo điều lệ doanh nghiệp
Dự thảo điều lệ doanh nghiệp (Bản chính)
(made in compliance with Law on Enterprises having all signatures of the legal representative and of members or their authorized representatives for limited liability companies with two or more members; of founding shareholders or their authorized representative)
4. 01 - Libre deuda de patente
Giấy chứng nhận đầu tư đã được chứng thực
(of current Investment Certificate)
5. 01 - Libre deuda de patente
Hộ chiếu và/hoặc Chứng minh thư của người đại diện theo pháp luật của công ty (Bản sao chứng thực)
6. 01 - Libre deuda de patente
Report of investors on the Project's implementing situation (IZs) (Bản chính)
(from the time of beginning the Project until the time of requesting for the Company's re-registration)
7. 01 - Libre deuda de patente
Biên bản họp về việc đăng ký lại doanh nghiệp (Bản chính)
(of Members Council for Two or more members Ltd., Co; of Shareholders for shareholding Company)
8. Quyết định về đăng ký lại doanh nghiệp
Quyết định về đăng ký lại doanh nghiệp (Bản chính)
(of the Company's Owner for One-member Co., Ltd; of Members Council for Two or more members Co., Ltd; of Shareholders for Shareholding company)
9. 01 - Libre deuda de patente
Báo cáo tài chính đã được kiểm toán (Bản sao chứng thực)
(of the 2 recent years)
B. Additional documents:
I. For the company which operation time was expired after July 1st, 2006 but has not dissolved and would like to continue operation, supplement:
1. 01 - Libre deuda de patente
Written commitment (Bản chính)
(of which the company commit to be self responsible for the obligations and transactions carried out from expiry date to re-registration date and fully implement its financial obligations to the State)
2. Report on the company manufacturing and business activities
Report on the company manufacturing and business activities (Bản chính)
(of the previous year before the expiry of investment licenses expire until the time of re- registration)
II. For case of authorization to submit application file
1. 01 - Libre deuda de patente
Giấy Ủy quyền (Bản chính)
of investor to the person who submit application file

Thời gian thực hiện

Thời gian xử lý hồ sơ là 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Thời gian xếp hàng: Min. 5mn - Max. 15mn
Đứng tại bàn tiếp nhận: Min. 5mn - Max. 15mn
Thời gian tới bước tiếp theo: Min. 8 ngày - Max. 15 ngày

Căn cứ pháp lý

1. Luật đâu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc Hội (Tiếng Việt)
Luật đâu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc Hội (Tiếng Việt)
Điều 88
2. Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc Hội (Tiếng Việt)
Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc Hội (Tiếng Việt)
Điều 170.2
3. Law no. 37/2013/QH13 of National Assembly dated 20 June, 2013 amending and supplementing the Article 170 of the Law on Enterprise
Law no. 37/2013/QH13 of National Assembly dated 20 June, 2013 amending and supplementing the Article 170 of the Law on Enterprise
Điều 1
4. Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.
Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.
5. Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp (Tiếng Anh)
Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp (Tiếng Anh)
6. Nghị định số 194/2013/NĐ-CP ngày 21/01/2013 của Chính phủ quy định về đăng ký lại, chuyển đổi doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và đổi giấy phép đầu tư của dự án đầu tư theo hình thức Hợp đồng hợp tác kinh doanh.
Nghị định số 194/2013/NĐ-CP ngày 21/01/2013 của Chính phủ quy định về đăng ký lại, chuyển đổi doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và đổi giấy phép đầu tư của dự án đầu tư theo hình thức Hợp đồng hợp tác kinh doanh.
Các điều 6, 7, 8, 9
7. Thông tư số 01/2013/TT-BKHDT ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp (Tiếng Anh)
Thông tư số 01/2013/TT-BKHDT ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp (Tiếng Anh)
Các điều 9, appdx.I-6, I-7
8. Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành các mẫu văn bản để thực hiện cácthủ tục đầu tư tại Việt Nam.
Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành các mẫu văn bản để thực hiện cácthủ tục đầu tư tại Việt Nam.
9. Quyết định số 57/2008/QD-UBND ngày 28/11/2008 của UBND tỉnh Hải Dương về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức  Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hải Dương.
Quyết định số 57/2008/QD-UBND ngày 28/11/2008 của UBND tỉnh Hải Dương về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hải Dương.

Khiếu nại: Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Hải Dương

Đơn vị giải quyết

Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Hải Dương

Số 02 đường Thanh Niên, phường Quang Trung , Hải Dương
Điện thoại: +84 3203 849 457
Trang web: http://iza.haiduong.gov.vn

Bộ phận giải quyết

Phòng Hành chính

T2: 07:30-12:00, 13:00-16:30
T3: 07:30-12:00, 13:00-16:30
T4: 07:30-12:00, 13:00-16:30
T5: 07:30-12:00, 13:00-16:30
T6: 07:30-12:00, 13:00-16:30

Cán bộ giải quyết

Ông Nguyễn Đức Hùng

Chánh Văn phòng
Điện thoại: +84 3203 849 457, +84 904 567 737
Thư điện tử: hungvpbql@gmail.com
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License