Cơ quan

Luật và các quy định

Biểu mẫu và tài liệu

Bất kỳ đơn vị khắc dấu nào

Bộ phận và cán bộ giải quyết

Bộ phận cấp con dấu

T3: 07:30-12:00, 13:00
T6: 07:30-12:00, 13:00-16:30
T7: 07:30-12:00, 13:00-16:30
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License