Cơ quan

Luật và các quy định

Biểu mẫu và tài liệu

Cục thuế tỉnh Hải Dương

address Địa chỉ:
191 Nguyễn Lương Bằng, phường Thanh Bình
telephone Điện thoại:
+84 3203 891 237

Bộ phận và cán bộ giải quyết

One door unit T

T2: 07:30-12:00, 13:00-16:30
T3: 07:30-12:00, 13:00-16:30
T4: 07:30-12:00, 13:00-16:30
T5: 07:30-12:00, 13:00-16:30
T6: 07:30-12:00, 13:00-16:30

Phòng kê khai, kế toán Thuế

T2: 07:30-12:00, 13:00-16:30
T3: 07:30-12:00, 13:00-16:30
T4: 07:30-12:00, 13:00-16:30
T5: 07:30-12:00, 13:00-16:30
T6: 07:30-12:00, 13:00-16:30
Ông Bùi Trung Dũng
Phó trưởng Bộ phận một cửa
Điện thoại  +84 3203 891 833 / +84 936 286 286
Thư điện tử  dungbtmt2@gmail.com
Vu Hung Manh
Vice Chief of One door Unit
Điện thoại  + 84 915 153 627
Thư điện tử  manhtnmthd@gmail.com
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License