Invalid column name 'oldid'.
Danh mục các bước
(Tổng số bước: 10)
Đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Nhận bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh  (2)
Đề nghị cấp con dấu và Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu mới  (2)
Nhận Giấy chứng nhận đăng ký thuế điều chỉnh  (2)
Đăng báo  (1)
Cập nhật thông tin tài khoản ngân hàng  (1)

Xem trước & In ấn

Thuộc tính
 
1
Nộp hồ sơ đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư
(last modified: 5/25/2015)

Thời gian thực hiện ( ver detalles )

Espera hasta paso siguiente

10 mn  -  30 mn
10 ngày  -  15 ngày

Thông tin liên hệ chi tiết

Đơn vị giải quyết

Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Dương

58 phố Quang Trung , Hải Dương
Điện thoại: +84 3203 853 574
Trang web: www.skhdt.haiduong.gov.vn

Bộ phận giải quyết

Phòng Văn thư

T2: 07:30-12:00, 13:00-16:30
T3: 07:30-12:00, 13:00-16:30
T4: 07:30-12:00, 13:00-16:30
T5: 07:30-12:00, 13:00-16:30
T6: 07:30-12:00, 13:00-16:30

Cán bộ giải quyết

Bà Lương Thị Hiền

Nhân viên văn phòng
Điện thoại: + 84 976 556 868, +84 3 203 852 344
Thư điện tử: luonghien.khdt.2010@gmail.com

Kết quả dự kiến

Biên nhận hồ sơ đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư 01 - Biên nhận hồ sơ đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư

Các yêu cầu

Cá nhân Pháp nhân Người đại diện
Number of dossiers require to submit: 3 sets of dossiers including at least 1 sets of original.
Đối với các loại điều chỉnh, yêu cầu nộp:
1. Registration / Request for amendment of Investment Certificate (Appendix I-6 of Decision 1088)
Registration / Request for amendment of Investment Certificate (Appendix I-6 of Decision 1088) (Bản chính)
(in case of Investment Certificate is associated with enterprise's establishment)
hoặc Registration of amendment of Business registration contents (Appendix I-7 of Decision 1088)
Registration of amendment of Business registration contents (Appendix I-7 of Decision 1088) (Bản chính)
(in case of amending Business registration contents or Branch registration)
2. 01 - Libre deuda de patente
Giấy chứng nhận đầu tư (Bản sao chứng thực)
của Công ty hiện tại.
3. Điều lệ doanh nghiệp sửa đổi
Điều lệ doanh nghiệp sửa đổi (Bản chính)
đối với Công ty TNHH một thành viên.
4. 01 - Libre deuda de patente
Báo cáo tình hình thực hiện Dự án của Nhà đầu tư và nêu rõ lý do điều chỉnh (Bản chính)
từ khi bắt đầu triển khai thực hiện Dự án cho đến thời điểm đề nghị điều chỉnh và nêu rõ lý do cần thiết phải điều chỉnh.
5. 01 - Libre deuda de patente
Meeting minutes on contents of amendment
(of Members Council for Two or more members Ltd., Co; of Shareholders for shareholding Company)
6. 01 - Libre deuda de patente
Decision on contents of amendment (Bản chính)
(of the Company's Owner for One-member Co., Ltd; of Members Council for Two or more members Co., Ltd; of Shareholders for Shareholding company)
B. Additional documents:
I. In case of changing the Company’s head office address, supplement:
1. Hợp đồng thuê đất
Hợp đồng thuê đất (Bản chính)
(signed by lessor and lessee)
2. 01 - Libre deuda de patente
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và các tài sản khác gắn liền trên đất (Bản chính)
(the lessor has responsibility to give this document to lessee)
1. 01 - Libre deuda de patente
Hộ chiếu và/hoặc Chứng minh thư của người đại diện được ủy quyền của doanh nghiệp (Bản sao chứng thực)
1. Hợp đồng chuyển nhượng vốn hoặc cổ phần
Hợp đồng chuyển nhượng vốn hoặc cổ phần (Bản sao chứng thực)
2. Danh sách cổ đông sáng lập mới
Danh sách cổ đông sáng lập mới (Bản chính)
hoặc Danh sách thành viên
Danh sách thành viên (Bản chính)
1. If new member/shareholders are individual, supplement:
1. 01 - Libre deuda de patente
Hộ chiếu hoặc Chứng minh thư của thành viên/cổ đông mới đã được chứng thực
2. If new members/shareholders are Corporate Entity, supplement:
1. 01 - Libre deuda de patente
Vietnamese version of legalized copy of Incorporation Certificate
2. 01 - Libre deuda de patente
Giấy Ủy quyền (Bản chính)
(issued by investors to authorized representative of the Corporate Entity)
3. 01 - Libre deuda de patente
Hộ chiếu hoặc Chứng minh thư của người đại diện được ủy quyền đã được chứng thực
IV. In case of authorization to submit application file:
1. 01 - Libre deuda de patente
Giấy Ủy quyền (Bản chính)
of investors to the person who submits application file.

Thời gian thực hiện

Thời gian xếp hàng: Min. 5mn - Max. 15mn
Đứng tại bàn tiếp nhận: Min. 5mn - Max. 15mn
Thời gian tới bước tiếp theo: Min. 10 ngày - Max. 15 ngày

Căn cứ pháp lý

1. Luật đâu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc Hội (Tiếng Việt)
Luật đâu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc Hội (Tiếng Việt)
Điều 51
2. Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc Hội (Tiếng Việt)
Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc Hội (Tiếng Việt)
Điều 26
3. Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.
Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.
4. Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp (Tiếng Anh)
Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp (Tiếng Anh)
5. Nghị định số 05/2013/NĐ-CP ngày 09/01/2013 của Chính phủ quy định về việc điều chỉnh, bổ sung một số điều của Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.
Nghị định số 05/2013/NĐ-CP ngày 09/01/2013 của Chính phủ quy định về việc điều chỉnh, bổ sung một số điều của Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.
Các điều 1.1, 1.2
6. Thông tư số 01/2013/TT-BKHDT ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp (Tiếng Anh)
Thông tư số 01/2013/TT-BKHDT ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp (Tiếng Anh)
Các điều 9, 17, 18, 19.20, 21, 22
7. Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành các mẫu văn bản để thực hiện cácthủ tục đầu tư tại Việt Nam.
Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành các mẫu văn bản để thực hiện cácthủ tục đầu tư tại Việt Nam.

Thông tin bổ sung

Khiếu nại: Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Dương

Đơn vị giải quyết

Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Dương

58 phố Quang Trung , Hải Dương
Điện thoại: +84 3203 853 574
Trang web: www.skhdt.haiduong.gov.vn

Bộ phận giải quyết

Phòng Hành chính

T2: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T3: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T4: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T5: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T6: 07:00-11:30, 13:30-17:00

Cán bộ giải quyết

Ông Lương Đình Tuấn

Chánh Văn phòng
Điện thoại: +84 3203 853 574, +84 903 468 117
Thư điện tử: tuan.luongdinh@gmail.com
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License